Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán

In
Vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:
Download this file (Bao cao tai chinh da duoc kiem toan  cho nam tai chinh.PDF)Bao cao tai chinh da duoc kiem toan cho nam tai chinh.PDF