Hoacamizi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015

In

Thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ngày 30/7/2015 Hoacamizi đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, ở tại văn phòng Công ty – số 176, đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chủ yếu của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho đủ số lượng theo Điều lệ của Công ty.

Sau Đại hội Cổ đông bất thường cùng ngày, Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên năm 2015, đồng thời bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoacamizi.

Kết quả của Đại hội Cổ đông bất thường và cuộc họp của HĐQT phiên đầu tiên đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ 2014- 2018 là:

1. Ông Lê Xuân Vũ               - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Mai Văn Minh          - Phó Chủ tịch HĐQT;

3. Ông Phạm Quốc Thắng   - TV HĐQT;

4. Ông Lê Hồng Nhu            - TV HĐQT;

5. Ông Nguyễn Hồng Long  - TV HĐQT;

Đại hội Cổ đông bất thường đã bầu bầu bổ sung TV BKS và cuộc họp của BKS phiên đầu tiên đã bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của nhiệm kỳ 2014- 2018 là:

1. Ông Nguyễn Cao Phong - Trưởng Ban kiểm soát;

2. Ông  Ngô Quang Thảo - TV BKS;

3. Bà Lại Thị Thu Hồng - TV BKS;

Tin từ Phòng HC-NS